< Cofnij

„Regulamin zajęć zdalnych i e-learningowych"

 

 

Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

„Regulamin zajęć zdalnych i e-learningowych"

 

Udział w zajęciach odbywających się w formie zdalnej i e-learningowych wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu:

 1. Treści publikowane i udostępniane podczas zajęć zarówno przez Prowadzących jak i Studentów muszą być zgodne z polskim prawem. Zabrania się publikowania treści i/lub materiałów: powszechnie uznawanych za obraźliwe, wulgarnych, pornograficznych, nieetycznych, obrażających i godzących w czyjeś uczucia religijne.
 2. Zabrania się używania słów powszechnie uznawanych za wulgarne czy dopuszczania
  się nieobyczajnych wybryków.
 3. Zabrania się nieuprawnionego włączania się w transmisję danych, udaremniania trwającej transmisji i utrudniania w jakikolwiek sposób innym Użytkownikowi/-om (w tym Prowadzącym jak i Studentom) przekazywanie informacji.
 4. Zabrania się modyfikacji, przekształcania i/lub dekompozycji tekstów, ilustracji, logotypów, plików audio i wideo w tym także danych strumieniowych.
 5. Wszystkie materiały udostępniane przez Prowadzących służą wyłącznie celom dydaktycznym i nie mogą być rozpowszechniane w formie oryginalnej ani zmodyfikowanej; ani wykorzystywane do innych celów w formie oryginalnej bądź zmodyfikowanej, bez zgody autorów.
 6. Zabrania się zamieszczania, wgrywania i/lub publikowania jakichkolwiek danych w oparciu o platformę przeznaczoną do pracy zdalnej bez uprzedniego uzgodnienia z Prowadzącym zajęcia.
 7. Niedopuszczalne jest rejestrowanie, nagrywanie bądź utrwalanie dowolną techniką
  i w jakiejkolwiek formie obrazów i/lub dźwięków (w tym m.in.: transmisji, prelekcji, wyświetlanych slajdów), strumieni danych oraz wizerunku osób (w tym Prowadzących zajęcia jak i innych Studentów).
 8. Zabronione jest publiczne udostępnianie w jakiejkolwiek formie treści generowanych
  w trakcie i/lub na potrzeby zajęć (w tym materiałów przygotowanych przez Prowadzących czy innych Studentów) bez uzyskania zgody Autora.
 9. Zabronione jest fałszowanie wyników form sprawdzania wiedzy (w tym również korzystania z fikcyjnych kont czy botów).
 10. Zabrania się korzystania z dostępnych źródeł wiedzy oraz wsparcia osób trzecich podczas zaliczeń i egzaminów.
 11. Zabrania się podszywania się pod inne osoby.
 12. Złamanie niniejszego regulaminu skutkować będzie wykluczeniem z zajęć, skierowaniem sprawy do Władz Dziekańskich, natomiast w przypadku złamania prawa - skierowaniem sprawy do organów ścigania.