Koła Naukowe

Studenckie Koło Naukowe „Fotochemia Związków Makrocyklicznych”

Jednostka organizacyjna

Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań

Opiekun naukowy

dr n. farm. inż. Łukasz Sobotta

Przewodniczący

Emil Kolasiński

Dane kontaktowe

email: emil.kolasinski95@gmail.com

   Opis

Studenci pracujący w Kole zajmują się syntezą i charakterystyką związków fotoaktywnych z grupy porfirynoidów – porfirazyn, ftalocyjanin i chloryn, które mogą znaleźć zastosowanie jako fotosensybilizatory w terapii fotodynamicznej. Prowadzone badania dotyczą oceny właściwości fizyko-chemicznych oraz fotochemicznych.

Osiągnięcia

Daniel Ziental zdobył w 2017 i 2018 roku I miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Prac Naukowych organizowanym przez Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji.

 

Publikacje

 naukowe

1.Łukasz Sobotta, Justyna Śniechowska, Daniel Ziental, Jolanta Długaszewska, Marek J. Potrzebowski, Chlorins with (trifluoromethyl)phenyl substituents – Synthesis, lipid formulation and photodynamic activity against bacteria, Dyes Pigment., 2019: Vol. 160, s. 292-300.

2.Łukasz Sobotta, Jolanta Długaszewska, Daniel Ziental, Wojciech Szczołko, Tomasz Koczorowski, Tomasz Gośliński, Jadwiga Mielcarek, Optical properties of a series of pyrrolyl-substituted porphyrazines and their photoinactivation potential against Enterococcus faecalis after incorporation into liposomes, J. Photochem. Photobiol. A, 2019: Vol. 368, s. 104-109.

3.Łukasz Sobotta, Daniel Ziental, Justyna Śniechowska, Jolanta Długaszewska, Marek J. Potrzebowski, Lipid vesicles loaded meso-subdtituted chlorins of high in vitro antimicrobial photodynamic activity, Photochem. Pchotobiol. Sci., 2018, Vol. 18, s. 213-223.

4.Arleta Głowacka-Sobotta, Maciej Wrotyński, Michał Kryjewski, Łukasz Sobotta, Jadwiga Mielcarek, Porphyrinoids in photodynamic diagnosis and therapy of oral diseases, J. Porphyr. Phthalocyanines, 2019: Vol. 23, s. 1-10.

5.Łukasz Sobotta, Piotr Fita, Wojciech Szczołko, Maciej Wrotyński, Marcin Wierzchowski, Tomasz Gośliński, Jadwiga Mielcarek, Functional singlet oxygen generators based on porphyrazines with peripheral 2,5-dimethylpyrrol-1-yl and dimethylamino groups, J. Photochem. Photobiol. A, 2013: Vol. 269, s. 9-16.

 

 

 

 

Studenckie Koło Naukowe „Drug Transport and Delivery”

Jednostka organizacyjna

Katedra i Zakład Chemii Analitycznej i Nieorganicznej
ul. Grunwaldzka 6 60-780 Poznań

Opiekun naukowy

dr Paulina Skupin-Mrugalska

Przewodniczący

Mikołaj Czajkowski

Dane kontaktowe

email: czajkowski.mikolaj@gmail.com

Opis

Studenckie Koło Naukowe Drug Transport and Delivery zajmuje się opracowywaniem systemów transportujących substancje lecznicze, szczególnie trudno rozpuszczalne w środowisku wodnym. Realizowane obecnie projekty badawcze dotyczą nośników o charakterze fosfolipidowym m.in. liposomów. Studenci mają szansę uczestniczyć w pracach eksperymentalnych, opracowywaniu danych i przeprowadzaniu analizy wyników badań w celu ich upowszechniania w formie wystąpień konferencyjnych oraz publikacji.

Osiągnięcia    Student Piotr Gierlich zrealizował pracę magisterską pod kierunkiem dr    Pauliny Skupin-Mrugalskiej w roku 2017, jest obecnie zatrudniony jako młody naukowiec w projekcie Polythea, finansowanym w ramach grantu Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horizon 2020 (http://www.polythea.eu/piotr-gierlich/)

  1. Paulina Skupin-Mrugalska, Wojciech Szczołko, Piotr Gierlich, Krystyna Konopka, Tomasz Gośliński, Jadwiga Mielcarek, Nejat Düzgüneş. Physicochemical properties of liposome-incorporated 2-(morpholin-4-yl)ethoxy phthalocyanines and their photodynamic activity against oral cancer cells. Photochem. Photobiol. A  2018 : Vol. 353, s. 445-457.

Publikacje, udział w konferencjach:

Paulina Skupin-Mrugalska, Łukasz Sobotta, Alicja Warowicka, Beata Wereszczyńska, Tomasz Zalewski, Piotr Gierlich, Marcin Jarek, Grzegorz Nowaczyk, Marek Kempka, Jacek Gapiński, Stefan Jurga, JadwigaMielcarek. Theranostic liposomes as a bimodal carrier for magnetic resonance imaging contrast agent and photosensitizer. J. Inorg. Biochem. 2018 : Vol. 180, s. 1-14.

  1. Piotr Gierlich, Philipp Alexander Elvang, Paulina Skupin-Mrugalska, Martin Brandl. In vitrotransfer/release of a phthalocyanine photosensitizer from liposomes: a flow field-flow fractionation study. Symposium "Phospholipids in Pharmaceutical Research". Heidelberg, September 18-19, 2017.
    4. Paulina Skupin-Mrugalska, Piotr Gierlich, Philipp Alexander Elvang, Martin Brandl.In vitro transfer/release of a phthalocyanine photosensitizer from liposomes: a flow field-flow fractionation study. International Liposome Society and Liposome Research Days Combined Conference. Liposome Advances "Progress in drug and vaccine delivery". Athens, 16-18 September 2017.
    5. Piotr Gierlich, Philipp Alexander Elvang, Paulina Skupin-Mrugalska, Martin Brandl. Ocena uwalniania in vitro ftalocyjaniny cynku(II) z liposomów metodą frakcjonowania przepływowego w asymetrycznym polu sił przepływu. II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Współczesna analityka farmaceutyczna i biomedyczna w ochronie zdrowia". Poznań, 19-20. X. 2017 r.
  2. Lidia Sierpowska, Piotr Gierlich, Marcin Śmiechowski, Paulina Skupin-Mrugalska, Marcin Wierzchowski, Jadwiga Mielcarek.Podstawniki metyloimidazolowe jako modyfikatory właściwości fizyko-chemicznych pochodnych ftalocyjaniny cynku (II). II Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu - BioOpen 2016. Łódź, 12-14 V 2016 r.
    7. Piotr Gierlich, Lidia Sierpowska, Paulina Skupin-Mrugalska, Tomasz Koczorowski, Wojciech Szczołko, Tomasz Gośliński, Jadwiga Mielcarek.Właściwości fizyko-chemiczne porfirazyn siarkowych z podstawnikami morfolinoetoksylowymi o potencjalnym zastosowaniu w przeciwdrobnoustrojowej terapii fotodynamicznej. II Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu - BioOpen 2016. Łódź, 12-14 V 2016 r.

Studenckie Koło Naukowe „Chemia Medyczna Fotosensybilizatorów”

Jednostka organizacyjna

Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań

Opiekun naukowy

dr n. farm. Jarosław Piskorz

Przewodniczący

Weronika Porolnik

Dane kontaktowe

email: w.porolnik@op.pl

Opis

 

 

 Udział

w konferencjach

Studenckie Koło Naukowe „Chemia Medyczna Fotosensybilizatorów” zajmuje się otrzymywaniem oraz badaniem właściwości nowych związków chemicznych o potencjalnym zastosowaniu w medycynie, szczególnie w terapii fotodynamicznej nowotworów oraz infekcji bakteryjnych. Zakres prowadzonych badań obejmuje syntezę, charakterystykę struktury oraz właściwości fotochemicznych związków polipirolowych z grupy porfirazyn i pochodnych borowo-dipyrometanowych (BODIPY).

 

1. Weronika Porolnik, Kinga Podciechowska, Anna Teubert, Jadwiga Mielcarek, Jarosław Piskorz. Novel boron-dipyrromethene derivatives as potential photosensitizers for the photodynamictherapy. IX Konwersatorium Chemii Medycznej, Lublin 13-15.09.2018.

2. Kinga Podciechowska, Monika Witkowska, Weronika Porolnik, Anna Teubert, Jadwiga Mielcarek, Jarosław Piskorz. Synthesis and photochemical properties of novel porphyrazines with biphenylmethyl-sulfanyl substituents. Konferencja "Chemistry Beyond Nature", Poznań 21-22.06.2018.

3. Weronika Porolnik, Kinga Podciechowska, Ewelina Wieczorek, Wojciech Krzemień, Anna Teubert, Jadwiga Mielcarek, Jarosław Piskorz. Development of the novel boron-dipyrromethene derivatives of potential application in the photodynamic therapy. Konferencja "Chemistry Beyond Nature", Poznań 21-22.06.2018.

 

4. Monika Witkowska, Weronika Porolnik, Kinga Podciechowska, Jadwiga Mielcarek, Jarosław Piskorz. Novel porphyrazines possessing biphenylmethyl-sulfanyl substituents as potential photosensitizers for the photodynamic therapy. Konferencja " 9th Polish-German Symposium on Pharmaceutical Sciences, Kraków 26-27.05.2017.

 

 

Studenckie Koło Naukowe Proteomiki i Metabolomiki

Jednostka organizacyjna

Katedra i Zakład Chemii Analitycznej i Nieorganicznej
ul. Grunwaldzka 6 60-780 Poznań

Opiekun naukowy

dr hab. n. farm. Jan Matysiak

Przewodniczący

Dagmara Pietkiewicz

Dane kontaktowe

email: dagmarapietkiewicz3@gmail.com

Opis

Proteomika i metabolomika są intensywnie rozwijającymi się gałęziami nauki. Metabolomika to nauka poświęcona jakościowej oraz ilościowej analizą małocząsteczkowych związków endogennych i egzogennych organizmie, tkance czy komórce. Badania proteomiczne obejmują natomiast wszechstronną analizę białek, powstających w wyniku ekspresji genomu w organizmach żywych. Gwałtowny wzrost zainteresowania metabolomiką i proteomiką obserwowany w ostatnich latach związany jest z rozwojem technik analitycznych, zapewniających czułą, selektywną i wysokoprzepustową analizę metabolitów i białek, oraz narzędzi bioinformatycznych, pozwalających na przetwarzanie dużych zbiorów danych.

Studenckie Koło Naukowe Proteomiki i Metabolomiki zajmuje się opracowywaniem nowych metod analitycznych służących do analiz metabolomicznych i proteomicznych próbek biologicznych, ze szczególnym metod opartych na technice spektrometrii mas. Prowadzone badania obejmują analizy różnorodnych matryc biologicznych: płynów ustrojowych człowieka (surowica krwi, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy), produktów naturalnych (produkty pszczele), lizatów komórkowych, a także próbek środowiskowych.

 

Publikacje naukowe,

udział w konferencjach

1.     Dagmara Pietkiewicz, Eliza Matuszewska, Szymon Plewa, Piotr Jasiński, Ewa Nowak-Markwitz, Jan Matysiak. Obrazowanie tkanek raka jajnika metodą spektrometrii mas MALDI-MSI.
III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Współczesna analityka farmaceutyczna i biomedyczna w ochronie zdrowia". Poznań,
04-05 VI 2020 r. Wystąpienie nagrodzone I miejscem w konkursie na najlepszy krótki komunikat ustny.

2.     Szymon Plewa, Paweł Dereziński, Agnieszka Klupczyńska, Roch Grudzień, Anna Kulawik, Zenon J. Kokot, Jan Matysiak. The study of natural honeybee products using targeted metabolomics methods. 16th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. Gdańsk, 24-26 September 2019.

3.     Autorzy: Agnieszka Klupczyńska, Magdalena Pawlak, Zenon J. Kokot, Jan Matysiak. Determination of organic acids in honeybee venom using mass spectrometry-based methodology. CECE 2019. 16th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. Gdańsk, 24-26 September 2019. Poster abstracts.

4.     Autorzy: Agnieszka Klupczyńska, Paweł Dereziński, Szymon Plewa, Magdalena Pawlak, Timothy J. Garrett, Vanessa Y. Rubio, Zenon J. Kokot, Jan Matysiak. Analysis of low-molecular-weight fraction of honeybee venom using mass spectrometry-based methodologies. 15th Annual Conference of the Metabolomics Society "Metabolomics 2019". The Hague, the Netherlands, 23-27 June 2019.

5.     Anna Kulawik, Paweł Dereziński, Szymon Plewa, Zenon J. Kokot, Jan Matysiak. Wykorzystanie techniki planowania doświadczeń do optymalizacji procedury przygotowania próbek mleczka pszczelego do oznaczania wolnych aminokwasów. Młodzież w Świecie Nauki. IV Spotkanie Młodzieży Licealnej i Studentów. Poznań, 26 IV 2018 r.

6.     Autorzy: Agnieszka Klupczyńska, Magdalena Pawlak, Zenon J. Kokot, Jan Matysiak. Application of metabolomic tools for studying low molecular-weight fraction of animal venoms and poisons. Toxins 2018 : Vol. 10, nr 8, art. 306 [s. 1-15].

7.   Magdalena Pawlak, Agnieszka Klupczyńska, Zenon J. Kokot, Jan Matysiak. Zastosowanie metabolomiki w badaniach składu jadów zwierzęcych. Młodzież w Świecie Nauki. IV Spotkanie Młodzieży Licealnej i Studentów. Poznań, 26 IV 2018 r.

8.     Magdalena Pawlak, Agnieszka Klupczyńska, Paweł Dereziński, Zenon J. Kokot, Jan Matysiak. Metabolomika jako narzędzie w charakterystyce jadów zwierzęcych. II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Współczesna analityka farmaceutyczna i biomedyczna w ochronie zdrowia". Poznań, 19-20 X 2017 r.

 9.    Jan Matysiak, Eliza Matuszewska, Agata Światły, Joanna Hajduk, Joanna Matysiak, Anna Bręborowicz, Katarzyna Olejniczak, Zenon J. Kokot. Proteomiczna analiza wskaźników reakcji alergicznej na jad pszczeli. Metabolomic Circle 2016. Bydgoszcz, 4-5 XI 2016.

10.    Eliza Matuszewska, Jan Matysiak, Agata Światły, Joanna Hajduk, Joanna Matysiak, Anna Bręborowicz, Katarzyna Olejniczak, Zenon J. Kokot. Proteomic analysis of honeybee venom allergy markers. Młodzież w Świecie Nauki. III Spotkanie Młodzieży Licealnej i Studentów. Poznań, 27 IV 2017.  Wystąpienie nagrodzone I miejscem w konkursie na najlepsze wystąpienie w sesji anglojęzycznej.

11.    Jan Matysiak, Eliza Matuszewska, Agata Światły, Joanna Hajduk, Joanna Matysiak, Anna Bręborowicz, Katarzyna Olejniczak, Zenon J. Kokot. Proteomic analysis of honeybee venom allergy markers. Proteomic Forum 2017. Potsdam, Germany, 2-5 April 2017.

12.   Jan Matysiak, Eliza Matuszewska, Agata Światły, Joanna Hajduk, Beata Troszyńska, Monika Marczewska, Zenon J. Kokot. Application of new separation method based on isoelectric focusing with nano-LC-MALDI-TOF/TOF-MS analysis to proteomic characterization of honey bee venom. 9th Polish - German Symposium on Pharmaceutical Sciences "Towards novel concepts in pharmaceutical sciences". Kraków, 26-27.05.2017.