Projekt sonata

 

  1. Cel prowadzonych badań/hipoteza badawcza. Proponowany projekt ma na celu poszukiwanie nowych związków biologicznie aktywnych pochodzących z naturalnych produktów pszczelich – HBP (jadu pszczelego, pyłku kwiatowego, propolisu oraz mleczka pszczelego) w oparciu o zaawansowany model omiczny. Proponowane nowatorskie oraz multidyscyplinarne podejście nie było nigdy wcześniej stosowane w odniesieniu do HBP. Otrzymane wyniki badań wstępnych przeprowadzonych przez autorów projektu dowodzą, że produkty naturalne takie jak HBP mogą być cennym źródłem związków biologicznie aktywnych o potencjalnym zastosowaniu w medycynie. Dlatego planujemy skupić się na:
  1. Zastosowana metoda badawcza/metodyka. Próbki HBP pozyskiwane będą z 4 pasiek zlokalizowanych w różnych częściach Polski. Badania realizowane będą poprzez zastosowanie proteomiki i metabolomiki wykorzystujących najnowocześniejsze metody molekularne. Projekt przedstawia innowacyjny model analizy HBP z wykorzystaniem technik łączonych (chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią mas: LC-MALDI-ToF/ToF, LC-ESI-QqQ, LC-ESI-QToF) wspartych zaawansowaną analizą chemometryczną. Do badania aktywności biologicznej nowoodkrytych substancji wykorzystane będą owady, ze względu na podobieństwo funkcji fizjologicznych ich tkanek i narządów do odpowiednich struktur w organizmie człowieka. Nowatorska obrazowa spektrometria mas z wykorzystaniem źródła jonów MALDI użyta zostanie do badania wpływu HBP i ich składników na modelowe tkanki owadzie. Otrzymane dane bioanalityczne zostaną poddane analizie statystycznej. Jednostka macierzysta kierownika projektu dysponuje odpowiednią aparaturą do przeprowadzenia zaplanowanych badań, a skład zespołu badawczego oraz kwalifikacje jego członków gwarantują pełną realizacje założonych celów. Koncepcję i plan badań przedstawiono poniżej:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Wpływ spodziewanych rezultatów na rozwój nauki, cywilizacji, społeczeństwa.

 

 

Zobacz także